Algemene voorwaarden

Behandeling Reserveren

Algemene voorwaarden abonnementen

Art. 1 De periode van inschrijving bij Health & Beauty Center Reset Yourself wordt stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij schriftelijke opzegging plaatsvindt uiterlijk een volle kalendermaand vóór het verstrijken van een overeengekomen periode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door invulling van een mutatieformulier van Health & Beauty Center Reset Yourself.

Art. 2 Na opzegging van jouw lidmaatschap bij Health & Beauty Center Reset Yourself kun je geen aanspraak maken op eerder betaalde registratiekosten/inschrijfgeld, vooruitbetalingen, niet opgenomen sportdagen of enige andere tegoeden.

Art. 3 Het abonnement dat een lid verschuldigd is, kan eenzijdig worden aangepast door Health & Beauty Center Reset Yourself, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. Een lid heeft het recht de overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien het lid het gewijzigde abonnement niet wenst te accepteren.

Art. 4 Health & Beauty Center Reset Yourself hanteert abonnementsperioden van 1 maand. Het abonnementsgeld wordt minimaal 2 weken voor ingang van de volgende periode middels automatische incasso voldaan.

Art. 5 Het abonnement kan niet tijdelijk worden stopgezet wegens ziekte, vakantie of enige andere reden.

Art. 6 Er bestaat een mogelijkheid tot inhalen van maximaal 1 training/behandeling per betalingsperiode. Dit dient in overleg met een medewerk(st)er van Health & Beauty Center Reset Yourself te geschieden. Hierbij geldt: minimaal 48 uur van tevoren afmelden (anders vervalt de training/behandeling) en inhalen is alleen mogelijk binnen dezelfde betalingsperiode.

Art. 7 Je dient 15 tot 30 minuten voor aanvang van de training/behandeling aanwezig te zijn (i.v.m. evt. omkleden, wegen, enz.). De tijd die je te laat bent gaat ten koste van jouw eigen trainings–/behandeltijd!

Art. 9 Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het is niet toegestaan jouw toegangsbewijs aan derden ter beschikking te stellen.

Art. 10 Health & Beauty Center Reset Yourself aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsels ontstaan tijdens de training of verblijf bij Health & Beauty Center Reset Yourself.

Art. 11 Health & Beauty Center Reset Yourself aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.

Art. 12 De openingstijden worden door Health & Beauty Center Reset Yourself vastgesteld. Het lid zal zich, in verband met het algemene karakter van onderricht, individueel daarnaar moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden.

Art. 13 Health & Beauty Center Reset Yourself is tijdens officiële zon– en (bijzondere) feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van abonnementsgeld. Tijdens de vakanties geldt een aangepast rooster, dat tijdig bekend wordt gemaakt.

Art. 14 Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Health & Beauty Center Reset Yourself behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Art. 15 Health & Beauty Center Reset Yourself behoudt zich eveneens het recht voor om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren c.q. het abonnement te beëindigen.

Art. 16 Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van behandelingen/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de oefening van behandeling/sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal het lid Health & Beauty Center Reset Yourself vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Huisregels:

  • Bij gebruik van toestellen is een handdoek verplicht.
  • Schoenen met afgevende zolen en buitenschoenen zijn niet toegestaan.
  • Het is verplicht correcte kleding te dragen.
  • Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat, met jouw handdoek schoon voor leden die na jou komen.
  • Gebruik geen alcohol voor en tijdens het sporten.
  • Roken is bij Health & Beauty Center Reset Yourself niet toegestaan.